VERSIONSUPPDATERING 75.0 AV PROCOUNTOR (In English below)

Fortsatta förbättringar av vår nya sie-importvy 


•    Summering av objekt (bakom dimensionerna) förtydligas och visas nu i förhandsgranskningen enligt antalet objekt som
       finns och inte efter antalet förekomster i filen.
•    Sie-filer som saknar verifikationer kan sparas för att flytta informationen från en tidigare mjukvara. 
•    Nu visas historiken över importerade sie-filer, där information om respektive fil hittas.
•    Eventuella felmeddelanden vid sie-import blir mer informativa och tydliga.

 

 

(In English)

NEW FEATURES IN PROCOUNTOR VERSION 75.0

Continued improvements to our new SIE-import view

  • Summarization of objects (behind the dimensions) is clarified and is now shown in the preview panel according to the number of objects present and not according to the number of occurrences in the file.
  • Sie files that lack verifications can be saved to transfer the information from a previous software.
  • Now the history of imported sie files shows, where information about each file is found.
  • Any error messages during sie import becomes more informative and clearer.