VERSIONSUPPDATERING 73.0 AV PROCOUNTOR (In English below)

Massannullering av fakturor i Sändlistan

Tidigare har man endast kunnat annullera en kundfaktura i taget men via Rapportering > Registerrapporter > Sändlista är det nu möjligt att markera och annullera fler än en kundfaktura åt gången. Om detta görs kan endast knappen Annullera avsändning användas och numret på antalet markerade fakturor som kommer att annulleras visas.

 

SE73_1

Produktregister utan rabatt

Tidigare var man tvungen att ange en rabattprocent på alla produkter i produktregistret, även om rabatten var 0,00 %. Numera krävs inte detta, så om ingen rabatt skall finnas på produkten behöver heller inget värde för rabatt anges.

Ny SIE-importvy

En ny vy för import av SIE-filer är här! Den hittas i menyn via Bokföring > SIE-import. Fler förbättringar av vyn kommer att följa i kommande releaser.

Vänligen notera att denna i dagsläget inte är anpassad för kassaregister, så dessa bör importeras via den tidigare vyn Administration > Import av material, precis som tidigare.

Ingående balanser kan importeras via SIE-importen

Om du importerar en SIE-fil via nya SIE-importvyn så importeras nu även ingående balanser om inget föregående räkenskapsår finns.

Dimensioner och objekt läggs automatiskt till vid SIE-import

Om du importerar en SIE-fil via nya SIE-importvyn så importeras nu även dimensioner och objekt. Detta har tidigare fått ställas in manuellt i Procountor av användaren före SIE-importen.(In English)

NEW FEATURES IN PROCOUNTOR VERSION 73.0

Mass cancelling of invoices in the list Invoices to be sent

Previously, it was only possible to cancel one sales invoice at a time, but via Repots > Register reports > Invoices to be sent, it is now possible to mark and cancel more than one sales invoice at a time. If this is done, only the Cancel sending button can be used and the number of the marked invoices that will be canceled will be displayed.


Se73_2-1

Product register without discount

Previously, you had to enter a discount percentage on all products in the product register, even if the discount was 0.00%. This is no longer required, so if there is to be no discount on the product, no value for the discount needs to be specified.

New view for SIE imports

A new view for importing SIE files is here! It can be found via Accounting > SIE-import. More improvements to the view are to follow in upcoming releases.

Please note that this is currently not adapted for cash registers, so these should be imported via the previous view Management > Import data, just as before.

Opening balances can be imported via the SIE import

If you import an SIE file via the new SIE-import view, opening balances are now also imported if no previous financial year exists.

Dimensions and items are added automatically when importing SIE

If you import an SIE file via the new SIE-import view, dimensions and object are now also imported. This previously had to be set manually in Procountor by the user before the SIE import.