VERSIONSUPPDATERING 72.0 AV PROCOUNTOR (In English below)

Den gamla rapportvyen försvinner och den nya byter namn

De gamla rapporterna, som hittills varit synliga i menyn, försvinner nu helt och det som tidigare hette Rapporter (ny), byter därför namn till Rapporter. 

SE 72 1

Förbättring av widget

Betalningar av momsdeklarationer med status ”Betalning kö till bank” visas på raderna Övriga som förfallit och ska betalas och Övriga som förfaller och ska betalas. 

SE 72 2

Bankkontoutdrag och referensbetalningar

Det är nu möjligt att "flagga" rader i vyn Kontoutdrag och referensbetalningar. Den här funktionen hjälper redovisningskonsulten att markera raden för närmare granskning om denne blir avbruten under arbetet, eller bara för att märka en rad som behöver ytterligare arbete senare.

SE 72 3

 (In English)

NEW FEATURES IN PROCOUNTOR VERSION 72.0

The old report view is removed and the new one changes name

The old reports, which until now were visible in the menu, is now removed and what was previously called Accounting reports (new), therefore changes its name to Accounting reports.

SE EN 72 1

Improvement of widget

Periodic tax return payments with the status "Payment queued" are, due to the due date, shown on either the line for Overdue others or Due others from now on.

SE EN 72 2

Bank statement

It is now possible to "flag" rows in the Bank statements and reference payments view. This feature helps the accountant mark the row they need to take an extra look at if there is an interruption in their work, or they can just pinpoint a row that needs further work later.

SE EN 72 3