VERSIONSUPPDATERING 70.0 AV PROCOUNTOR (In English below)

Export av alla användare och användarrättigheter 

Nu går det att få ut en lista över alla användare och de rättigheter som dessa har via Administration > Användare och användarrättigheter. Tidigare inkluderade en utskrift över användare endast de som var synliga under Användarrättigheter och inte alla som var markerade under Användare. Detta är nu förbättrat så att alla markerade användare inkluderas i en export oavsett om det är i Excel, HTML eller PDF-format.

 

E-fakturors betalningsreferens

En ändring har gjorts så att alla e-fakturor som saknar OCR-nummer nu får fakturanumret som betalningsreferens.

Produktkoder tolkas på e-fakturor

På e-fakturornas fakturavy kommer nu även produktkoderna att visas på produktraderna.

E-fakturor och organisationsnummer

Identifieringen av organistationsnummer på e-fakturor har förbättrats.

Förbättringar av widget

Widgeten Utveckling av omsättning och resultat har förbättrats så att staplarna för kommande månader även inkluderar ackumulerat värde från tidigare månader. Omsättningen är åter igen synlig.

 
(In English)

NEW FEATURES IN PROCOUNTOR VERSION 70.0

Export of all users and privileges

It is now possible to get a list of all users and the rights they have via Management > Users and privileges. Previously, a printout of users included only those visible under User Rights and not all the selected Users. This is now improved so that all selected users are included in an export regardless of whether it is in Excel, HTML or PDF format.E-invoices payment reference

A change has been made so that all e-invoices that do not have an OCR number are now get the invoice number as a payment reference.

Product codes are interpreted on e-invoices

On the invoice view of the e-invoices, the product codes will now also be displayed on the product lines.

E-invoices and organization number

The identification of Company ID on e-invoices has been improved.

Widget improvements

The Revenue and profit development widget has been improved so that the bars for future months also include accumulated value from previous months. The net revenue is now visible again.