VERSIONSUPPDATERING 69.0 AV PROCOUNTOR (In English below)

FÖRBÄTTRINGAR I BOKFÖRING OCH RAPPORTER

Borttagning av knappen ”Uppdatera rapporteringsdatabasen”

se_v68_01

I vår förra versionsuppdatering inaktiverade vi, men tog inte bort, knappen Uppdatera rapporteringsdatabas i reskontraavstämningen (Bokföring > Avstämningsverktyg > Reskontraavstämning). Eftersom vyn uppdateras automatiskt när sidan laddas behövs inte knappen och visad därför inte längre.

 

Obligatoriska fält vid e-faktura

När en kundfaktura skapas och vald fakturakanal är E-faktura blir följande fält obligatoriska:

I Kundens adress

 • Namn
 • Gatuadress
 • Postnummer
 • Postort

I de fall där något av ovanstående fält angetts i Faktureringsadressen blir dessa uppgifter obligatoriska även där.

SE 1SE 2

 

Förbättringar av SIE-importen

Från och med denna versionsuppdatering förbättras följande gällande SIE-importen i Procountor:

 • Räkenskapsår, som är angivet i SIE-filen, skapas automatiskt vid importen.
 • Import av SIE-filer som saknar verifikationsnummer fungerar återigen.
 • Funktionaliteten gällande citattecken () har förbättrats och stoppar inte längre SIE-importer.

 

Aktivera e-faktura och skanningsadresser på egen hand

Nu kan nya användare själva aktivera Apix e-faktura och skanningsadresser, utan att behöva kontakta kundtjänst. Den nya funktionen gör det möjligt att aktivera en adress snabbt och smidigt och är dessutom kostnadsfri.

Aktiveringen görs via Administration > Uppgifter om företaget > Adresser för e-faktura och skanningstjänst med knappen Aktivera Apix. Här är det möjligt att aktivera adressen, för både mottagning och/eller sändning av fakturor. Adressen skapas av organisationsnumret, utan bindestreck.

 

 

(In English)

NEW FEATURES IN PROCOUNTOR VERSION 69.0

IMPROVEMENTS TO ACCOUNTING AND ACCOUNTING REPORTS

Removal of the “Update reporting database” button

In our last version release the Update reporting database button was greyed out and disabled on the reconciliation report for open invoices (Accounting > Reconciliation tools > Reconciliation report for open invoices). Since the view is automatically updated when the page loads, the button is not needed and is therefore no longer displayed.

Mandatory fields on e-invoice

When a customer invoice is created and the selected invoice channel is Electronic invoice, the following fields become mandatory:

In the Customer address

 • Name
 • Street address
 • Postal code
 • City

In cases where at least one of the above fields is entered in the Billing address, this information becomes mandatory there as well.

 SE en 1SE en 2

 

SIE import improvements

As of this version update, the following regarding SIE import in Procountor has been improved:

 • Financial year, which is specified in the SIE file, is automatically created on import.
 • Import of SIE files that lack receipt numbers works again.
 • Improved functionality for quotation marks () no longer stops the SIE file import.

Activate e-invoice and scanning addresses on your own

New users can now activate Apix e-invoices and scanning addresses themselves, without having to contact customer service. The new function makes it possible to activate an address quickly and smoothly and is also free of charge.

Activation is done via Management > Company info > E-invoices and Scanning addresses with the Activate Apix button. Here it is possible to activate the address, for both receiving and/or sending invoices. The address is created using the company ID, without hyphens.