VERSIONSUPPDATERING 68.0 AV PROCOUNTOR (In English below)

FÖRBÄTTRINGAR I BOKFÖRING OCH RAPPORTER

Knappen ”Uppdatera rapporteringsdatabas” inaktiverad i avstämningsverktyget Reskontraavstämning

se_v68_01

Vi har inaktiverat knappen Uppdatera rapporteringsdatabas i avstämningsverktyget Reskontraavstämning. Knappen är numer grå och visar följande text om muspekaren hålls över den: ”Den här knappen används inte längre eftersom informationen numer uppdateras automatiskt när sidan laddas.”

Observera att vi kommer att behålla den inaktiverade knappen Uppdatera rapporteringsdatabas i vyn i en månad, och sedan kommer den att tas bort helt.

 

Borttagna suffix från visningsnamn

se_v68_02

Vi har tagit bort suffixet ”(ny)” från knappen Rapportscheman (ny) som visas i Bokföring > Rapporter (ny). Knappen heter nu Rapportscheman.

 

Rapporttyp nu alltid synlig på rapportexporter

Rapporttypens namn (t.ex. Resultaträkning) är nu alltid synlig på exporter av Rapporter (ny). Tidigare var rapporttypen endast synlig om användaren hade alternativet Dölj sökvillkoren i exporter avmarkerat.


FÖRNYADE PRODUKTRADSKOMMENTARER

Omdöpta komponenter relaterade till kommentarer

se_v68_04

Vissa av komponenterna (fält, rubriker etc.) relaterade till kommentarer har bytt namn. Dessa kommentarer kan läggas till på produktraderna i följande verifikatslag: kundorder, kundfaktura, inköpsorder, leverantörsfaktura, reseräkning, kostnadsfaktura och offert.

Vi har bytt namn på:

 • (Under ”Raduppgifter”) ”Radkommentar”-knappen till Kommentar
 • (Under ”Raduppgifter”) ”Radkommentar”-kolumnen till Kommentar
 • (I kommentarsdialogrutan) Rubriken ”Kommentarsrad” till Kommentar
 • (I kommentarsdialogrutan) ”Fortsätt”-knappen till Spara

 

Maximalt antal tecken för kommentarer är utökat

se_v68_05

Längden på kommentarer har utökats från 255 till 512 tecken. Kommentarer kan användas på produktrader i följande verifikationsslag: kundorder, kundfaktura, inköpsorder, leverantörsfaktura, resefaktura, kostnadsfaktura och offert.

 

Informera användaren om det maximalt tillåtna antalet tecken i kommentarer

Kommentarsdialogrutan (som används när man lägger till kommentarer på produktrader) informerar nu användare om det maximalt tillåtna antalet tecken samt antal tecken som har matats in. Om längden på kommentaren överstiger 512 tecken kommer användaren inte att kunna spara ändringarna förrän ändringar har gjorts, så att antalet tecken är inom det maximalt tillåtna.


APIX-OPERATÖRSBYTE

Ny funktion: Skapa ett leverantörsmeddelande

Som en del i vårt projekt gällande operatörsbyte till Apix har vi lagt till en ny funktion för att skapa ett meddelande till sina leverantörer.

När du skapar ett nytt leverantörsmeddelande kan du välja vilka av företagets adresser du vill inkludera i meddelandet. Observera att du måste välja er e-fakturaadress för att fortsätta. I detta skede kan du också välja meddelandespråk (svenska, engelska eller finska).

se_v68_07

När du valt vilka adresser som ska ingå i meddelandet skapas en meddelandemall med ditt företags adress- och faktureringsinformation. Mallen kan laddas ner som ett Worddokument eller kopieras till urklipp. Meddelandet kan sedan skickas ut till alla leverantörer, till exempel via e-post.

Tips! Du kan snabbt hitta och exportera kontaktuppgifterna för varje leverantör med hjälp av rapporten Affärspartnerrapport (Rapportering > Registerrapporter > Affärspartnerrapport)

 

Hantering av e-kreditfakturor

Kreditfakturor som tagits emot som e-fakturor (via Apix), kan nu tas emot och hanteras i Procountor.


ÖVRIGA FÖRBÄTTRINGAR

Enhetliga informationstexter

Informationstexterna (instruktionerna) för följande funktioner och vyer har flyttats och kan nu hittas bakom Info-knappen se_v68_03. Informationstexterna blir därmed mer enhetliga, eftersom Info-knappen redan används i andra vyer.

 • Granskning av flera fakturor
 • Markera flera fakturor som betalda
 • Misslyckade betalningar och utskick
 • Massredigering av affärspartner
 • Inställningar av dimensioner på verifikat
 • Massfaktura

 

Tillagda översättningar

se_v68_06

Landsnamn i rullgardinsmenyerna är nu översatta till det språk som användaren ställt in. Landsrullgardinsmenyn används till exempel i fakturavyer, när kundens- eller leverantörens adress anges.

 

Uppdatering av momsstatusar på engelska

De engelska momsstatusarna är nu uppdaterade för att spegla de svenska. Det gör att fälten för beloppen och oftast även för momsen visas i namnet på momsstatusarna, men även att namnen kan ha ändrats.

Exempel:

Svensk momsstatus:
(6) Momspliktiga uttag (moms 10, 11, 12)

Tidigare engelsk momsstatus:
Selfsupply liable to VAT

Uppdaterad engelsk momsstatus:
(6) VAT withdrawals (VAT 10, 11, 12)

 

BETALNINGAR OCH SIE-IMPORTER

 • Nu krävs det inte längre att ett Bankgiro läggs till på SEB-konton (BIC ESSESESS) där valutan är annat än SEK.
 • I felmeddelandet för saknat bankgirokonto i vyn Bankförbindelser visas nu det bankkontonummer som detta gäller för att förtydliga vad som saknas och vart.
 • Verifikationer som importeras via SIE-import får nu automatiskt statusen Godkänd.
 • Betalningssättet visas, förutom i fakturavyn, nu även i bokföringsvyn för leverantörsfakturor. Detta gör det enklare att säkerställa att betalningssättet är korrekt, speciellt på nya leverantörer, före fakturan skall betalas.
(In English)

NEW FEATURES IN PROCOUNTOR VERSION 68.0

IMPROVEMENTS TO ACCOUNTING AND ACCOUNTING REPORTS

Disabled “Update reporting database” button in the Reconciliation report for open invoices

se-en_v68_01

We have disabled the button Update reporting database in the Reconciliation report for open invoices. The button is now grayed out and displays a hover text: "This button is no longer used because the information is automatically updated when the page loads".

Please note that we will keep the disabled Update reporting database-button on the view for one month, after which it will be removed entirely.

 

Removed suffixes from view names

se-en_v68_02

We have removed the suffix “(new)” from the button Report formulas (new) that is displayed in Accounting > Accounting reports (new). The button is now named Report formulas.

 

Report type now always visible on report exports

The report type name (e.g. Income statement) is now always visible on the Accounting reports (new) exports. Previously, the report type was only visible in case the user had unselected the option: Hide search options in exports.


RENEWED PRODUCT ROW COMMENTS

Renamed components related to comments

se-en_v68_03

Some of the components (fields, headers etc.) related to comments have been renamed. These comments can be added on the product rows in the following receipt types: sales order, sales invoice, purchase order, purchase invoice, travel invoice, expense invoice and sales offer.

We have renamed:

 • (Under 'Row information') 'Comment row' button to Comment
 • (Under 'Row information') 'Comment row' column name to Comment
 • (In Comment dialog) Header 'Comment row' to Comment
 • (In Comment dialog) 'Continue' button to Save

 

Increased maximum limit of comment characters

se-en_v68_04

The length of Comments has been increased from 255 to 512 characters. Comments can be used on the product rows of the following receipt types: sales order, sales invoice, purchase order, purchase invoice, travel invoice, expense claim and offer (sales).

 

Informing the user about the maximum number of characters allowed in comments

The comment dialog that is used when adding comments on product rows now informs users about maximum number of characters allowed and number of characters that have been entered. If length of the comment exceeds 512 characters, the user will be unable to save the changes until changes have been made so that the number of characters is within the maximum allowed.


APIX OPERATOR CHANGE

New feature: Creating a supplier announcement

As part of our project regarding operator change to Apix, we have added a new function to create a message to the suppliers.

When you create a new supplier announcement, you can choose which of the company's addresses you want to include in the announcement. Please note that you must select your e-invoice address to continue. At this stage, you can also choose the announcement language (Swedish, English or Finnish).

se-en_v68_06

When you have chosen which addresses should be included in the message, a message template is created with your company's address and billing information. The template can be downloaded as a Word document or copied to the clipboard. The message can then be sent out to all suppliers, for example via e-mail.

Tip! You can find and export the contact details of each supplier quickly by using the Business partner report (Reports > Register reports > Business partner report).

 

Handling credit note e-invoices

Credit notes, that have been received as e-invoices (via Apix), can now be received and handled in Procountor.


OTHER IMPROVEMENTS

Unified information texts

The info texts (the instructions) of these following features and views have been moved and can now be found behind the Info-button se_v68_03. The info texts are thus more unified, as the Info-button is already in use in other views.

 • Verification of multiple invoices
 • Setting of multiple invoices marked paid
 • Payment and sending errors
 • Editing of multiple business partners
 • Settings of receipt dimensions
 • Group invoice

 

Added translations

se-en_v68_05

Country names in dropdown menus are now translated to the language set by the user. The country dropdown is used e.g. on invoice views, when the customer’s- or supplier’s address is being defined.

 

Update of VAT statuses in English

The English VAT statuses are now updated to reflect those in Swedish. This means that the fields for the amounts and usually also for the VAT appear in the name of the VAT statuses, but also that the names could have been changed.

Example:

Swedish VAT status:
(6) Momspliktiga uttag (moms 10, 11, 12)

Previous English VAT status:
Selfsupply liable to VAT

Updated English VAT status:
(6) VAT withdrawals (VAT 10, 11, 12)

 

PAYMENTS AND SIE IMPORTS

 • Now it is no longer required that a Bankgiro be added to SEB accounts (BIC ESSESESS) where the currency is other than SEK.
 • In the error message for missing Bankgiro account in the Bank account information view, the bank account number to which this applies is now shown to clarify what is missing and where.
 • Journals imported via SIE import now automatically receive the status Approved.
 • The payment method is displayed, in addition to the invoice view, now also in the accounting view for supplier invoices. This makes it easier to ensure that the payment method is correct, especially with new suppliers, before the invoice is paid.