VERSIONSUPPDATERING 67.0 AV PROCOUNTOR (In English below)

RAPPORTER

Gamla vyer döljs

I denna version har vi dolt den gamla vyn Kontoplan (Administration > Uppgifter om bokföringen > Kontoplan) från menyn. Vi har i samband med detta även uppdaterat namnet på den nya vyn genom att ta bort suffixet ”(ny)” från det. 

Sökt tidsperiod synlig vid export av bokföringsrapporter

Vi har lagt till en tidsperiod till de exporterade rapporterna från Rapporter > Resultaträkning/Balansräkning, om rapportalternativet är Ingående saldo, förändring och utgående saldo ELLER Ingående saldo, kredit, debet och utgående saldo. Tidsperioden visas nu i rapporten enligt sökta datum, även om användaren har valt alternativet ”Dölj sökvillkoren i exporter”.

Enhetliga språkinställningar i bokföringsrapporter

Tidigare har inte rapporterna Verifikationslista eller Huvudbok (Rapportering > Rapporter) haft sökkriteriet ”Rapportens språk”, men detta finns nu att välja vilket möjliggör att dessa rapporter nu kan tas ut på både svenska och engelska.

se_67_1

Förvalt språk är enligt ”Företagets språk” (Administration > Uppgifter om företaget > Basuppgifter).

se_67_2

 

GENERELLA FÖRBÄTTRINGAR

Förbättring gällande valutakonton i SEB

Från och med denna versionsuppdatering så krävs det inte längre att man anger ett BankGiro-nummer när man lägger till ett bankkonto i SEB med annan valuta än SEK.

(In English)

NEW FEATURES IN PROCOUNTOR VERSION 67.0

ACCOUNTING REPORTS

Old views are now hidden

In this version, we have hidden the old view Chart of accounts (Administration > Information about the accounting > Chart of accounts) from the menu.

In connection with this, we have updated the name of the Chart of accounts (new) view by removing the suffix "(new)" from it, as the newer version is now the only view available in the menu.

 

Time period now visible on accounting report exports

We have added a time period to the exported reports from Accounting reports > Income statement / Balance sheet, if the report type is Opening balance, change and closing balance OR Opening balance, debit, credit and closing balance. The time period now shows the dates from which the report is searched, even if the user has selected the option “Hide search options in exports".

se_67_1_en

Unified language settings on accounting reports

Previously, the General Journal or General Ledger (Reports > Accounting reports) did not have the search criterion "Report language", but this can now be selected which enables these reports to now be shown in both Swedish and English.

se_67_2_en

Default language is according to "Company's language" (Management > Company info > Basic info).

OTHER IMPROVEMENTS

Improvement regarding currency accounts in SEB

Starting from this release, it is no longer mandatory to add a BankGiro number to a SEB bank account if the currency is other than SEK.