VERSIONSUPPDATERING 66.0 AV PROCOUNTOR (In English below)

RAPPORTER

Förbättringar i avstämningsverktygen

Knappen, och därmed också funktionaliteten, ”Uppdatera rapporteringsdatabas” har tagits bort från följande avstämningsverktyg:

 • Kontoavstämning
 • Reskontraavstämning
 • Enkel huvudbok

I och med lanseringen av de nya kontoplansfunktionerna i juni uppdateras nu databasen med automatik i dessa vyer.

Visuella förbättringar av vyn Rapporter (ny)

Förhandsgranskningarna i PDF-format i vyn Rapporter (ny) delade tidigare upp större belopp på två rader. Läsbarheten i rapporten har nu förbättrats genom att visa detta på en rad.

GENERELLA FÖRBÄTTRINGAR

 • Dröjsmålsräntan på kundfakturor har uppdaterats till 8,5 %.

TEXTFÖRBÄTTRINGAR

 • Leveranssättet ”I nätet” för kundfakturor har nu ändrats till ”Online”.
 • Kundfakturor som skickas via e-post visade tidigare ”Referensnummer” i meddelandet, men efter uppdateringen visas ”OCR/Meddelande” i stället.

SIE-FILS FÖRBÄTTRINGAR

 • Procountor kan nu tolka semikolon (;) i SIE-filer vid import, så ändringar behövs inte längre göras i själva filen.
 • Citattecken (”) hanteras nu korrekt i SIE-filsexporterna, vilket innebär att citattecken nu kan användas i textfälten i Procountor.


(In English)

NEW FEATURES IN PROCOUNTOR VERSION 66.0

ACCOUNTING REPORTS

Improvements to the reconciliation tools

The “Update reporting database” -button and functionality has been removed from the following reconciliation tools:

 • Reconciliation report for open invoices
 • Accounts and transactions
 • Account transaction matching report

With the launch of the new chart of accounts functions in June, the database is now automatically updated automatically as the view is loaded.

Visual improvements to the Accounting reports (new) view

The PDF previews in the Accounting reports (new) view previously divided long numbers in two rows. The readability of the report has now been improved by ensuring that all numbers are shown on a single row.

SIE FILES IMPROVEMENTS

 • Procountor can now interpret a semicolon (;) when importing a SIE-file, so changes is no longer necessary to be made to the file itself.
 • Quotation marks (") are now handled correctly in SIE export files, which means that quotation marks now can be added to text fields in Procountor.

PENALTY INTEREST RATE

 • The penalty interest rate on sales invoices has been updated to 8,5%.

TEXT FIXES AND IMPROVEMENTS

 • The delivery method in sales invoices has been changed from "I nätet" to "Online".
 • Earlier sales invoices sent via e-mail showed the text "Referensnummer" in the message, but after this version release it is changed to "OCR/Meddelande" .