VERSIONSUPPDATERING 64.0 AV PROCOUNTOR (In English below)

Balansspecifikation (gäller alla Procountor-miljöer)

 • Möjlighet att enbart hämta föregående balansspecifikation för utvalda konton finns, men det är fortfarande möjligt att hämta detta för alla konton.
 • Ett meddelande visas om det finns oavslutade transaktioner inom det angivna datumintervallet i Balansspecifikation.
 • Nu finns möjligheten att anpassa datum och förklaring när transaktionsrader kombineras i vyn Balansspecifikation.
 • Icke-affärstransaktioner (verifikatslag Inköpsorder, Kundorder och Offert) visas inte längre i vyn Balansspecifikation.
 • Balansposter kan nu läggas till via funktionen Klistra in transaktioner (Excel) i registreringsverktyget (Bokföring > Registreringsverktyg). För att kunna använda denna funktion så krävs följande:
  • Balansposten måste finnas i Balanspostregistret
  • Balansposten måste vara aktiv
  • Balanspostnamnen gör inte skillnad på versaler och gemener
 • Möjligheten att inaktivera flera balansposter samtidigt finns nu i balanspostregistret.
 • Det är inte längre möjligt att lägga till balansposter till andra konton än balanskonton.

 

Kontoplansprojektet i Procountor

Under perioden maj-juni 2022 kommer alla Procountor-miljöer att migreras till den nya versionen av kontoplanen. De tidigare vyerna kommer att vara synliga så att jämförelse mellan dem och de nya funktionerna kan göras, men under augusti kommer de gamla vyerna tas bort permanent.

De nya funktionerna kräver inga specifika åtgärder från användarna. All befintlig information i miljön, som den nuvarande kontoplanen, förblir oförändrad. De nya funktionerna kommer göra det enklare att t.ex. göra ändringar i kontoplanen och rapportscheman (mallarna för rapporterna). Du hittar mer information om de nya funktionerna nedan.

Kontoplansprojektet och nya miljöer

Rapporterna i den nya kontoplanen använder helt nya standardrapporter som har skapats för svenska miljöer.

Vi har även återinfört möjligheten att se och ta ut rapporter i en förkortad version med den nya standardrapporten som grund.

Mer information, uppdelad i de olika delarna, finns att läsa i meddelande-widgeten bland på startsidan i Procountor. Information om kontoplans-projektet i Procountor. Dessutom finns mer information och instruktioner i vår online-handbok.

Hur vet jag om min Procountor-miljö har den nya kontoplanen?

Din Procountor-miljö har den nya kontoplanen om du har åtkomst till vyn Kontoplan (ny) i din Procountor-miljö. Vyn Kontoplan (ny) nås via Administration > Uppgifter om bokföringen > Kontoplan (ny). Det finns två möjligheter för din Procountor-miljö att ha den nya kontoplanen. (1) Din Procountor-miljö är ny och har skapats med den nya kontoplanen (2) eller du har en äldre Procountor-miljö som har migrerats till den nya kontoplanen. Vi har påbörjat migrationen av alla miljöer under april 2022 och du kommer att meddelas inne i Procountor när detta sker med din Procountor-miljö.

Ställa in automatiseringar för balansspecifikationen

Inställningsvyn för automatiseringen av balansspecifikationen hittas genom att välja Administration > Uppgifter om bokföringen > Kontoplan (ny) och sedan klicka på knappen Kontoinställningar till balansspecifikationen. Här kan du automatisera balansspecifikationen genom att ställa in vad man vill ha för funktioner för respektive konto. För svenska miljöer är Kontoinställningar till balansspecifikationen som standard inställd på ingen automatisering. Man kan även ändra kontots synlighet i balanspostspecifikationen och användningen av balansposter i redovisningsvyer. Observera att man inte kan välja Sök transaktioner, Sök räkenskapsårets resultat, Sök öppna balansposter och Sök öppna fakturor samtidigt i en sökning, utan endast ett av dessa fyra alternativ kan väljas.

v64_coa_1

Upptill i vyn går att söka efter önskat konto, med antingen kontonummer eller namn. Det är även möjligt att använda filter för att filtrera bort vissa konton, t.ex. Balanskonton utan automatisering.

v64_coa_2

Rekommendation att använda balanspost(er)

Vi har lagt till en rekommendation, som en påminnelse att använda balansposter, i bokföringsvyer och i registreringsverktygsvyn som vi (såklart!) rekommenderar att man använder. Den måste konfigureras på två ställen i Procountor för att fungera:

 • Administration > Uppgifter om företaget > Inställningar > Balanspost på bokföringssidan av affärspartner > Visa rekommendationsnotering för balansposter
  v64_coa_3
 • Administration > Uppgifter om bokföringen > Kontoplan (ny) > Kontoinställningar till balansspecifikationen

Om Sök öppna balansposter aktiveras och sedan Rekommenderad användning av balanspost så visas en påminnelseruta om valda konton används men balanspost inte har angivits.

v64_coa_4

 

Automatiserad balansspecifikation

När balansspecifikationen används, via Bokföring > Balansspecifikation, och knappen Automatisk specifikation kommer de inställningar man gjort att forma vad som hämtas/visas med knapptryckningen och inte. Det går fortfarande att göra balansspecifikationen manuellt, som i så fall görs före eller efter användningen av den automatiserade balansspecificering. Den automatiserade specificeringen har samma funktioner som de nedre tabellknapparna Sök ingående balans, Sök transaktioner, Sök av öppna fakturor, Sök räkenskapsårets balans och Sök öppna balansposter men nu kan man få med allt på alla konton med en knapptryckning.

Inställningen för Sökning av öppna fakturor är inställd som standard för kundfordringar, leverantörsskulder, skattekonto, standardkonto för momskonto. Innan ändringen kunde denna inställning endast göras för konton med kontonummer: 1510, 2440, 1630, 2650.

Till exempel: Om användaren ändrar standardkonto för Kundfordringar (1510) till 1520 är det i vyn Balanskontoinställningar för specificering nu möjligt att använda Sökning av öppna fakturor för 1520-kontot, och standard för konto 1510 ändras till Sökning av öppna balansposter och är inte längre Sökning av öppna fakturor som standard och det går inte att ställa in Sökning av öppna fakturor för konto 1510 eftersom 1510-kontot inte längre är standardkonto för kundfordringar. Detsamma gäller leverantörsskulder, skattekonto, standardkonto för källskatt eller momskonto.

 

Automatisk balanspostspecificering tömmer inte ett kontos specifikation om det saknar aktiva inställningar (automatisering) i vyn Kontoinställningar till balansspecifikationen.

Vi har lagt till en egen kolumn för balansposter i specificeringsvyn. Kolumnen visar balansposter separat efter manuell eller automatisk specificering

 • Balansposter visas separat med åtgärderna: Sök öppna balansposter, Sök verifikat och med Sök ingående balans.
 • Efter att ha använt funktionen Hämta föregående balanspostspecifikation för ett givet konto förs alla transaktioner från föregående räkenskapsperiod med ifylld balanspost-kolumn, för tidigare transaktioner där balanspost angivits.
 • Om funktionen Kombinera rader har använts har den nya kombinerade raden inte fältet Balanspost

v64_coa_5

 • Vi har lagt till möjligheten att importera balansposter till balanspostregistret med en CSV-fil. Med hjälp av importfilen flyttas balanspostnamnet över till registret. Vi har också lagt till en fil-mall som användare kan använda för att flytta balansräkningstider till registret.

v64_coa_6

 • Att tänka på vid importering av balansposter:
  • Namnet får inte redan finnas i registret
  • Namnets maxlängd är 255 tecken
  • Importfilens maximala antal balansposter är 100
  • Importfilen måste vara i CSV-format

Balanspost som sökkriterium i huvudboken

Vi har lagt till balanspost som sökkriterium i huvudboken. Det nya sökningskriteriet hittas via Bokföring > Bokföringsrapporter (ny) > Huvudbok > Fler alternativ. Det finns tre olika snabbfilter för balansposter i redovisningsposter i rullgardinsmenyn:

 • Transaktioner för konton med rekommendation
 • Transaktioner med balansposter
 • Transaktioner utan rekommenderade artiklar

v64_coa_7

 • Sökning efter specifika balansposter är möjlig.

v64_coa_8

 • Ny kontoplan. Det är nu enklare att modifiera kontoplanen efter dina egna specifika behov. Kontogrupper och rubriker är inte längre låsta utan kan redigeras fritt.
 • Förnyade rapporter. De nya rapporterna använder nya standardrapportscheman som har skapats för svenska miljöer. Dessutom har sökkriterierna för rapporterna förbättrats och användaren kan, till exempel, välja de sökkriterier som ska visas och även dela dessa till andra användare. Dessutom kan rapportlängden ”Kortfattad” användas i bokföringsrapporter.
  v63_rapporter
 • Uppdaterade rapportscheman (gäller rapporterna). Att skapa anpassade rapportscheman med nyckeltal är nu enklare och effektivare med en ny radfunktionstyp. I vyn Rapporter (ny) kan rapportformler skapas via den nya knappen ”Rapportscheman (ny)”.
 • Fritt att redigera förvalda rapportscheman. Det är nu möjligt att redigera förvalda rapportscheman, alltså hur resultat- och balans presenteras i rapporterna.
  v63_rapportscheman
 • Förnyad balansspecifikation. Att generera en balansspecifikation blir lättare tack vare förbättrad automatisering. Inställningarna bestäms via vyn Kontoplan (ny) och sedan via knappen ”Kontoinställningar till balansspecifikationen”.

v63_balansspecifikationen

 

Se vår manual för mer information: Förnyelse av kontoplanen i Procountor

  


(In English)

NEW FEATURES IN PROCOUNTOR VERSION 64.0

New chart of accounts features

We will release new “Chart of Accounts” features in Procountor. These features will improve accounting and reporting functions in numerous ways.

From April's release onwards, all new Procountor environments (i.e. environments created after April 23rd) will have the new Chart of account features in place. These new environments will not have visibility to old Accounting reports and old Chart of accounts.

The new Chart of accounts features will be introduced to existing Procountor environments during May and June. Please note that the new features are released in sections and your Procountor environment may see the new features in either May or June. Each customer will be notified about the new features with a pop-up notification inside Procountor once the new features have been introduced in that environment.

The previously used accounting functions, such as the old accounting reports view, will be visible in Procountor environments (excl. new environments) for a few months alongside the new features/views, however they will be removed in August.

 

The new Chart of accounts features include the following changes:

 • New chart of accounts. Modifying the chart of accounts for your own specific needs is now easier. The account groups and headers are no longer fixed, instead they can be edited freely.
 • Renewed accounting reports. The new accounting reports use new default report formulas that have been created for Swedish environments. In addition, the search criteria have been improved and the user can e.g. select the search criteria to be shown and share them to other users. In addition, the report length “Abbreviated” can be used in accounting reports.
 • Updated report formulas (in accounting reports). Creating custom report formulas with key figures is now easier and more efficient with a new row function type. Report formulas can be created with the new “Report formulas (new)” button on the new accounting reports view.
 • Freely editable default accounting report formulas. It is now possible to edit the default accounting report formulas, that is how the income statement and balance sheet are presented in accounting reports.
 • Renewed balance sheet itemization. Generating a balance sheet itemisation will be easier as a result of improved automation. The applicable settings are determined on a new “Balance sheet accounts settings for itemization” view.

For more information, please see our user manual: Förnyelse av kontoplanen i Procountor

(Please note the article is in Swedish. The English version of the same article described the changes in Finnish Procountor environments. The changes are similar, however the schedules in Sweden are different and some features (such as tax declarations) do not exist in Swedish environments).

 

New features in version 64.0

We have updated the following report length names in Accounting reports (new):

Default -> Account groups only
Brief -> Abbreviated
Detailed -> Per account group
Detailed: All accounts -> Per account