VERSIONSUPPDATERING 57.0 AV PROCOUNTOR (In English below)

Balansspecifikation

 • Vi har ändrat logiken i meddelandet om transaktioner som inte är avslutade. Meddelandet visas när användaren ändrar period eller datum i vyn om det i den nya ändrade perioden, finns transaktioner som inte är avslutade.

Försäljningsrapport

 • Vi har lagt till separata kolumner för produktkod och affärspartnernummer.
 • Vi har dessutom förbättrat försäljningsrapportens produkt- och affärspartnergrupper så att N/A visas om respektive gruppfält saknas.

Inkommande e-fakturor

 • Vid tolkning av inkommande e-fakturor, i de fall där betalsättet Bankgiro kan hittas i det inkommande fakturamaterialet, används detta för att matcha fakturorna mot leverantörsregistret. Om det inte är angivet på fakturan görs matchningen mot leverantörsregistret i stället mot eventuellt Plusgiro, men om varken Bank- eller Plusgiro är angivet på fakturan används det första betalningssätt som finns angivet och matchningen görs baserat på detta. Om ingen av dessa uppgifter matchar någon av leverantörerna i registret skapas en ny leverantör.
 • Vid tolkning av e-fakturor, i de fall där materialet har en specificerad avrundningsdifferens, läggs värdet av denna som en transaktionsrad med produktkoden "procountor_rounding_difference". Om summan på fakturan fortfarande inte matchar med fakturaradernas totalsumma, läggs mellanskillnaden till som en transaktionsrad med produktkoden "procountor_sum_difference".

Betalningspåminnelser

 • Tidigare, om en annan Procountor -användare än den som ursprungligen skickade fakturan till kunden, skickade en betalningspåminnelse till en kund och kunden svarade på den, så skickades e-postmeddelande till avsändaren av den ursprungliga fakturan. Detta är nu åtgärdat, så numera går svaret till användaren som skickade påminnelsen.

(In English)

NEW FEATURES IN PROCOUNTOR VERSION 57.0

Balance sheet itemization

 • We have changed the logic of the note about unfinished transactions. Note will be displayed when user changes period or dates in the view and the new changed period contains unfinished transactions.

Sales reporting

 • We have added separate columns for product code and customer number for sales report.
 • We have fixed sales reporting product group and partner group on report shown as N/A if group-field is empty.

Swedish e-invoices

 • When reading in Swedish invoices, if Bankgiro payment method can be found from the incoming invoice material, it is used for matching the invoices towards supplier register. If that is not found, we make the match based on the first Plusgiro method we find. If neither Bankgiro or Plusgiro is found from the material, we take the first payment method defined in it and make the match based on it. If none of this information matches with any of the suppliers in the register, a new supplier is created.
 • When we are reading in Swedish invoices, if the material has a specified information of the rounding difference, that value is added as a rounding difference row with product code "procountor_rounding_difference". If the sum of the invoice still doesn't match with the sum of invoice rows, all remaining difference is added as a sum difference row with product code "procountor_sum_difference".

Payment reminders

 • Previously, if a different user sent a payment reminder ​to a customer than who sent the original invoice to the customer, and customer replied to the message, the e-mail ended up to the sender of the original invoice instead of the person sending the payment reminder. This was now fixed, so the reply goes to the person who sent the reminder.