VERSIONSUPPDATERING 53.0 AV PROCOUNTOR (In English below)

I denna versionsuppdatering lanserar vi nya funktioner i balansräkningen som förbättrar specificeringen. Vi har även gjort mindre förbättringar på inloggningssidan och förbättringar av t.ex. rapporter.

BALANSPOSTSPECIFICERING 

Balanspostsregister

Vi har skapat ett register för balansposter. Registret kan hittas genom att välja Administration > Uppgifter om bokföringen > Balanspostsregister.  I registret kan användaren skapa nya balansposter, byta namn på poster, ange poster som inaktiva och radera ej använda poster. Följande information om balansposterna kommer att finnas i registret:

 • Balanspostens namn
 • Om posten är aktiv eller ej
 • Användningsmängd
 • Tilläggsuppgifter
 • Skapare
 • Datum och tid för skapande
 • Om ändring gjorts, vem som i så fall ändrade balansposten
 • Datum och tid för när ändring gjorts

Gamla balansposter som skapats före lanseringen av registret visar ingen skapare eller datum och tid för detta.

När du skapar en ny balanspost måste namnet vara unikt. Namn med små och stora bokstäver behandlas som samma post. När du byter namn på en post uppdateras det nya namnet överallt, även i stängda räkenskapsår och räkenskapsmånader. Detta gör det möjligt att till exempel rätta stavfel.

Radering av en post är möjlig om den inte blivit använd och om den inte är angiven i en skapad regel för kontoutdrag. Om posten inte kan raderas får man istället inaktivera den. När posten anges som inaktiv visas den inte i rullgardinsmenyn för balansposter i de olika bokföringsvyerna och det är därför heller inte möjligt att lägga till inaktiva poster till bokföringsraderna.

Nya poster kan skapas direkt i balanspostfältet i någon av bokföringsvyerna. Tidigare poster kommer att flyttas till balanspostsregistret så att alla befintliga poster kan hittas där.

Rullgardinsmeny för balansposter i bokföringsvyer

 • Vi har lagt till en rullgardinsmeny i balanspostfältet i bokföringsvyerna och i vyn Förvalda konteringar för kontoutdrag. Rullgardinsmenyn är till hjälp vid val av rätt balanspost och detta minskar antalet möjliga fel i balansposternas namn.
 • I rullgardinsmenyn finns två rubriker: Populära poster och Alla poster.
  • Populära poster visar de mest använda posterna så det är lätt att välja en post som du använder ofta.
  • Alla poster visar alla aktiva balansposter.
  • Du kan även börja skriva det önskade postnamnet och sedan välja den post du vill ha.
 • Det är även möjligt att skapa en ny post som sedan sparas i balanspostregistret.
  • Observera att en balanspost som skapats av en annan användare kanske inte visas i rullgardinsmenyn förrän 10 minuter efter att den skapats, på grund av databasens uppdateringscykel.
 • Inaktivering och radering av en befintlig post är endast möjlig i balanspostregistret.

INLOGGNINGSSIDAN

 • Vi har uppdaterat vår Procountor-logotyp Det är även små förbättringar gjorda för att förtydliga för användaren vid problem med inloggningen.


Kontoutdrag och referensbetalningar

 • Ett nytt fält har lagts till i vyn Kontoutdrag och referensbetalningar där saldot för det bankkonto som har valts i fältet Kontonummer visas.


FÖRBETTRAD ANVÄNDBARHET

Nyckeltalsrapporten

 • Vi har lagt till texten "Jämförelseperiod" i Nyckeltalsrapporten (Rapporter > Nyckeltalsrapporter). När användaren har aktiverat jämförelseperioden i kontrollpanelen till vänster ändras funktionen och definitionen från "Föregående år" till "Jämförelseperiod". Efter val av jämförelseperiod visas siffrorna enligt de datum som ställs in i kontrollpanelen.

Försäljningsrapportering

 • Vi har åtgärdat så att jämförelseåret numera motsvarar vald tidsperiod.
 • Procentberäkningen har bättrats på så att den nu visar korrekta siffror och dessa visas såklart även i PDF-rapporterna.

Nyckeltalsrapporter / Nyckeltalsrapport per dimension

 • Har man tagit fram en av dessa rapporter och sedan går in via ”Visa tabell” (uppe till höger) så visas en tabell över innehållet i rapporten och i kolumnen ”Verifikatets namn” visar nu kund- eller leverantörsnamn istället för som tidigare personen, eller verifikatets namn.

 


(In English)

NEW FEATURES IN PROCOUNTOR VERSION 53.0

In the version release 53.0 we release new features to balance sheet itemization, improve the login page and make usability improvements, for example, to reporting.

BALANCE SHEET ITEMIZATION

Balance sheet item register

We have created a register for balance sheet items. Register can be found by selecting Management > Accounting info > Balance sheet item register.  In the register user can create new balance sheet items, rename items, set items passive, and delete unused items. The following info about the balance sheet items will be available in the register:

 • Balance sheet item name
 • Is the item active or not
 • Usage quantity
 • Additional information
 • Creator
 • Creation time
 • Modifier
 • Modification time.

Old balance sheet items which were created before register release don’t have actual creator or creation time.

When creating a new balance sheet item, the name needs to be unique. Name with lower and upper cases are treated as same item. When renaming an item, the new name is updated to everywhere, also to closed tracking periods and fiscal years. This enables, for example, fixing typos.

Deleting an item is possible if it is unused and if it is not signed to bank statement posting defaults. If the item cannot be deleted, it can be passivated instead. When item is set as passive it is not shown in the balance sheet item drop down in accounting views and it is not possible to add passivated item to the rows.

New item can also still be created in balance sheet item field in accounting views. Old already existing items will be moved to balance sheet item register so that all the existing items can be found there.

Balance sheet item drop-down menu on accounting views

 • We have added a drop-down menu to balance sheet item field in Accounting views and in Bank statement posting defaults Drop-down menu will help selecting the right balance sheet item and this will reduce the number of possible errors in balance sheet item names.
 • In the drop-down menu there are two titles: Popular items and All items.
  • Popular items will show the most used items so it’s easy to pick an item that you use frequently.
  • All items will show all balance sheet items.
  • You can also start writing the wanted item name and then select the one you want.
 • It is also possible to create a new item and then the new item will be saved to balance sheet item register.
  • Please notice that balance sheet item created by other user might not be visible in the drop down before 10 minutes is past from creation due to database update cycle.
 • Passivation and deletion of an existing item is possible only in the balance sheet item register.

BANK STATEMENTS AND REFERENCE PAYMENTS 

 • We have added a new Account number field to the Bank statements and reference payments view.LOGIN PAGE

 • We are releasing login page improvements in version 53. Login page have now new Procountor logo. Layout is also improved for better usability and accessibility with slightly updated texts and separated input fields for username and password.
 • Also, login credentials mismatch error already follows new design where error message appears between input fields and next button.


USABILITY IMPROVEMENTS 

Management reporting

 • We have added text "Comparison period" to the Management reporting (Reports > Management reporting). When user has switched on the comparison period from the left control panel, the function and label of "Prev. Year" KPI will change to "Comparison period". After selecting the comparison period the figures are shown as per the dates set in control panel.

Sales reporting

 • We have fixed the comparison year to correspond selected time period.
 • We have added a new column to the tables for showing the comparison value to user, so it is easier to see, how the percentage is calculated. We have removed product restriction from the change percent, so all products will be taken into account, when calculating the change.
 • PDF report modification was made to correspond the changes of Sales reporting

Management reporting / Management reporting by dimension

 • Supplier or buyer company name is now used in Management reporting and Management reporting by dimension reports, instead of the person.