VersionSUPPDATERING 38.0 av Procountor

 

Kassaflödesprognos

Likviditetsrapporten, som vi kallar kassaflödesprognos, är en ny funktion för controllers och chefer som behöver uppskatta ett företags likviditet under den närmaste tiden. Rapporten hittar du under: Rapportering > Kassaflödesprognos.

Prognosen bygger på verifikaten i Procountor och vilken effekt de har på kassaflödet. Det är även möjligt att lägga till egna manuella belopp som tas med i beräkningen , utan att skapa nya verifikat. Prognosen uppdateras i enlighet med händelserna. Dessa händelser kan visas och redigeras i vyn ”händelser”, som öppnas genom att klicka på Redigera prognostiserade händelser.

Prognosrapporten visar öppningssaldot, inflöden, utflöden och slutsaldot baserat på dag, vecka och år. Rapporten kan även öppnas som ett diagram genom att klicka på Visa diagram.

För att få tillgång till kassaflödesprognosen krävs tillräckliga läsrättigheter för bokföringsrapporter, försäljning, inköp, betalningsrörelser, meddelanden och företagets basuppgifter.

 

Hantering av bilagor

Ny funktion för bilagehantering för kundfakturor, kundorder och offerter

Bilagehanteringen av kundfakturor, kundorder och offerter har förnyats. Samma funktion för bilagehantering som har använts för övriga verifikatslag (till exempel leverantörsfakturor) används nu även för kundfakturor.

Den gamla knappen Bilagor har tagits bort från vyns överkant, och bilagorna nås nu från sidopanelen där fakturabilden visas. Både fakturabilden och bilagorna kan visas med hjälp av samma funktion. Bilagor kan läggas till, öppnas, raderas och bifogas till valda fakturarader.

 

Övriga korrigeringar och förbättringar


Rapporter
  • Flera förbättringar har gjorts i Rapport över betalningstransaktioner. Knappar som är kopplade enbart till resultattabellen har flyttats ned till tabellverktygen. Nu är det möjligt att komprimera de delar som inte används för att få mer utrymme för resultaten. Sammanfattningstabellen har nu en klickbar rad för alla resultat.
  • När du klickar på knappen Sök öppna fakturor i avstämningsrapporten för öppna fakturor, visas nu sökvyn längst upp i rapporten och den kan stängas med X-knappen. Nu kan du även skapa egna genvägar i verifikatsökningsvyn.
Kontoutdrag

Kontoutdragsmeddelanden/transaktionsbeskrivningar har nu ett blanksteg där det finns en radbrytning i inkommande data.

Generell användbarhet

Vi har förbättrat valet av flera alternativ i en grupp via en kryssruta. Nu kan du använda skifttangenten för att markera alternativen medan du väljer.